Δοκιμασίες ελέγχου της στερεοσκοπικής όρασης

Τα παιδιά με στραβισμό εμφανίζουν ελάττωση ή και απώλεια της στερεοσκοπικής τους όρασης.