Γλαύκωμα και ενδοφθάλμια πίεση

Οι περισσότερες περιπτώσεις γλαυκώματος οφείλονται σε αύξηση της πίεσης του ματιού