Οι εγχειρήσεις στραβισμού είναι γενικά αρκετά αποτελεσματικές.