Εκπαιδευτική Διάλεξη Μαΐου 2014

"Μακροχρόνια παρακολούθηση Υαλοειδοωχρικών Συμφύσεων"
με ομιλητή τον
καθ. Γεώργιο Θεοδοσιάδη"Μακροχρόνια παρακολούθηση Υαλοειδοωχρικών Συμφύσεων.
 Παρουσίαση αποτελεσμάτων - επιπλοκών"

με ομιλητή τον
καθηγητή Γεώργιο Θεοδοσιάδη