Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας της κλινικής «ATHENS EYE HOSPITAL»

Το «ATHENS EYE HOSPITAL» έχοντας την γνώση και την εμπειρία στον χώρο παροχής Οφθαλμολογικών υπηρεσιών, έχει πλέον την δυνατότητα υλοποίησης κάθε σχετικής οφθαλμολογικής εργασίας που μπορεί να του ανατεθεί.

Μέσα από την αρμονική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων όπως: Διεύθυνση, προσωπικό, συνεργάτες, προμηθευτές αλλά κυρίως των Πελατών του, διασφαλίζει την επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου του.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση του «ATHENS EYE HOSPITAL»:

  • Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 το οποίο και εφαρμόζει σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην Ποιότητα των υπηρεσιών του και την ικανοποίηση των Πελατών του.
  • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών του, όπου είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των διεργασιών του και κατ’ επέκταση ολόκληρου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
  • Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την Ποιότητα σε εταιρικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο τμημάτων ή διεργασιών καθώς και όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από την Διοίκηση.
  • Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών του ώστε να παράγουν την Ποιότητα σε κάθε δραστηριότητα τους.
  • Παρακολουθεί, μετράει, αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες , ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα καθώς και η Ασφάλεια.
  • Δεσμεύεται να τηρεί και να εφαρμόζει το σύνολο των Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων, με ιδιαίτερη προσήλωση στην Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων.
  • Μεριμνά και παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα καθώς και την Εκπαίδευση, φροντίζει για τις άριστες σχέσεις Διοίκησης-Εργαζομένων.

Το «ATHENS EYE HOSPITAL» ευελπιστεί σε μια ευρύτερη συνεργασία καθώς αυτό που μπορεί να εγγυηθεί είναι ΠΟΙΟΤΗΤΑ σε κάθε παρεχόμενη υπηρεσία αλλά και σε κάθε συναλλαγή του. Επιθυμία της Κλινικής μας είναι να παραμείνει πρωτοπόρα στο πεδίο των δραστηριοτήτων της ώστε να τυγχάνει πάντα της προτίμησης των πελατών της.