20ο Χειμερινό Συνέδριο ESCRS

20ο Χειμερινό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Διαθλαστικής Χειρουργικής και Kαταρράκτη (ESCRS)

 

Το Athens Eye  Hospital συμμετείχε στο 20ο χειμερινό συνέδριο της Ευρωπαϊκής εταιρείας Διαθλαστικής Χειρουργικής και Kαταρράκτη (ESCRS) με τις ακόλουθες εργασίες: 

 -Effect of Straylight on contrast sensitivity in simulated cataracts under glare conditions 

 -Design and Optimisation of a Two-Element Intraocular Lens System for cataract surgery 

 -Modelling visual function

Οι εργασίες αναφέρονται σε θεμελιώδεις διεργασίες της όρασης και τις σχετιζόμενες με αυτήν τεχνολογίες.