Ταξινόμηση της αμβλυωπίας

Ανάλογα με το γενεσιουργό αίτιο που την προκάλεσε