Ταξινόμηση της αμβλυωπίας

Ανάλογα με το γενεσιουργό αίτιο που την προκάλεσε

Ανάλογα με το γενεσιουργό αίτιο που την προκάλεσε, διακρίνουμε τους παρακάτω τύπους αμβλυωπίας:

Αμβλυωπία λόγω στραβισμού
Όταν το ένα μάτι στραβίζει, η εικόνα που παράγει είναι πολύ διαφορετική από την εικόνα του άλλου ματιού και ο εγκέφαλος αδυνατεί να τις συντήξει σε μία μόνο (στερεοσκοπική) εικόνα, με αποτέλεσμα να επέρχεται διπλωπία.

Η κατεύθυνση και το είδος του στραβισμού δεν έχουν σημασία. Αν προκαλεί διπλωπία και το παιδί δείχνει προτίμηση στο ένα μάτι παρά στο άλλο, ο εγκέφαλος θα καταστείλει ακούσια τη δεύτερη εικόνα, προκειμένου να την εξαλείψει.

Στις περιπτώσεις όμως που το παιδί δεν δείχνει προτίμηση στο ένα μάτι και προσηλώνει πότε με το ένα πότε με το άλλο (επαλλάσσων στραβισμός), χρησιμοποιώντας τελικά και τα δύο μάτια εξίσου, η ανάπτυξη της όρασης είναι συνήθως φυσιολογική.


Αμβλυωπία λόγω στέρησης οπτικών ερεθισμάτων

Η αμβλυωπία αυτής της μορφής είναι πιο σοβαρή και οφείλεται σε αίτια που εμποδίζουν το φως να φτάσει στον αμφιβληστροειδή του παιδιού, όπως ο συγγενής καταρράκτης, θολερότητες του κερατοειδούς, μεγάλη πτώση ή όγκοι των βλεφάρων κλπ.

Η θεραπευτική αντιμετώπιση πρέπει να γίνει αμέσως.

Ένας συγγενής καταρράκτης, για παράδειγμα, πρέπει να αφαιρεθεί από τις πρώτες κιόλας μέρες της ζωής. Οποιαδήποτε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση της όρασης.


Αμβλυωπία λόγω μεγάλης ανισομετρωπίας

Με τον όρο ανισομετρωπία ονομάζουμε τη διαφορά της διαθλαστικής ανωμαλίας που έχουν τα δύο μάτια. Αν αυτή η διαφορά είναι μεγάλη, τότε το ένα μάτι μπορεί να παράγει τόσο θολή εικόνα, που ο εγκέφαλος να μην μπορεί να τη συντήξει με την άλλη του «καλύτερου» ματιού. Τότε, όπως και στην περίπτωση του στραβισμού, προκαλείται απώθηση της προβληματικής δεύτερης εικόνας, με αποτέλεσμα αμβλυωπία.

Το πρόβλημα με την ανισομετρωπική αμβλυωπία είναι ότι εύκολα διαφεύγει της προσοχής των γονέων, μια και δεν υπάρχει κάποιο έκδηλο σημείο, όπως το μάτι που παρεκκλίνει στην περίπτωση του στραβισμού. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να αντιμετωπίζεται αμέσως με τη χορήγηση των κατάλληλων γυαλιών.


Αμβλυωπία λόγω υψηλής αμετρωπίας

Μεγάλες διαθλαστικές ανωμαλίες (αμετρωπίες), που αφορούν και τα δύο μάτια, είναι δυνατό να οδηγήσουν σε αμφοτερόπλευρη αμβλυωπία, αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα με τη χρήση γυαλιών.