Αμβλυωπία


Ταξινόμηση της αμβλυωπίας

Ταξινόμηση της αμβλυωπίας

Ανάλογα με το γενεσιουργό αίτιο που την προκάλεσε

Mehr

Θεραπεία της αμβλυωπίας

Θεραπεία της αμβλυωπίας

Ο χρυσός κανόνας στην αντιμετώπιση της αμβλυωπίας είναι «όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη έναρξη της θεραπείας»

Mehr


Πρόγνωση της αμβλυωπίας

Πρόγνωση της αμβλυωπίας

όσο μικρότερη είναι η ηλικία κατά την οποίαν αναγνωρίζεται η αμβλυωπία, τόσο μεγαλύτερες είναι και οι πιθανότητες επιτυχίας

Mehr