Το φαινόμενο V παρατηρείται κυρίως κατά την αμφοτερόπλευρη υπερλειτουργία των κάτω λοξών, ενώ το φαινόμενο Α κατά την αμφοτερόπλευρη υπερλειτουργία των άνω λοξών.