Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ένα παιδί με στραβισμό έχει την τάση να απωθεί την εικόνα του ματιού που στραβίζει, ώστε να μη βλέπει διπλά. Αυτή η τάση μπορεί να αναγνωριστεί με τη δοκιμασία των τεσσάρων κηλίδων ή δοκιμασία του Worth (Worth 4-dot test).