Επέμβαση Καταρράκτη με Femto Laser

Είναι πλέον αποδεδειγμένη η υπεροχή του Femto Laser στην χειρουργική του καταρράκτη στα εξής πεδία:

  1. Καταρράκτης σε περίπτωση τοποθέτησης πολυεστιακού φακού. Είναι σαφές ότι η καψουλοτομή που δημιουργείται με το Laser είναι πολύ καλύτερη με αποτέλεσμα η επικέντρωση του πολυεστιακού φακού να είναι εγγυημένη γεγονός που αποτελεί εχέγγυο για την ορθή λειτουργία του. Είναι γνωστό ότι πολλές φορές οι ασθενείς στους οποίους έχει τοποθετηθεί πολυεστιακός φακός έχουν παράπονα που αφορούν την όρασή τους και μέρος αυτών των παραπόνων σχετίζεται με την επικέντρωση του πολυεστιακού φακού. Η ορθή επικέντρωσή του είναι εγγυημένη με το Femto Laser.
  2. Καταρράκτης με Σύνδρομο Ψευδοαποφολίδωσης, το οποίο είναι εξαιρετικά συχνό στην Ελλάδα
  3. Καταρράκτης σε άτομα που έχουν ασταθή ζήνειο ζώνη (το σύστημα στήριξης του φακού του οφθαλμού) – τραυματικός καταρράκτης
  4. Εξαιρετικά ώριμος καταρράκτης
  5. Καταρράκτης σε νέα άτομα
  6. Επέμβαση καταρράκτη με τοποθέτηση τορικού φακού για την διόρθωση του αστιγματισμού. Σε πολλούς ασθενείς, κατά την διάρκεια της επέμβασης του καταρράκτη κρίνεται σκόπιμη και η διόρθωση του προεγχειρητικού αστιγματισμού σε περίπτωση που ο ασθενής δεν θέλει να φοράει γυαλιά για μακριά μετά την επέμβαση. Η επικέντρωση των τορικών φακών γίνεται πολύ καλύτερα επίσης με την Femto Second Laser καψουλοτομή. Επίσης η επικέντρωση των φακών αρνητικής σφαιρικής εκτροπής για πολύ καλύτερη όραση κατά την διάρκεια της νύχτας είναι εξίσου σημαντική και επιτυγχάνεται καλύτερα με το Femto Laser .


Σήμερα κατά την επέμβαση του καταρράκτη δεν αφαιρείται μόνο ο θολωμένος φακός για να τοποθετηθεί ένας νέος φακός στην θέση του παλιού. Η όλη διαδικασία κατατάσσεται στις επεμβάσεις όπου, μαζί με το πρόβλημα της θόλωσης του φακού, συνήθως διορθώνονται και τα διαθλαστικά προβλήματα του ασθενούς, με αποτέλεσμα να μπορούμε να εγγυηθούμε ότι σε ένα ποσοστό πάνω από 90% οι ασθενείς δεν θα φορούν γυαλιά για μακριά, καθώς επίσης με την χρήση του κατάλληλου πολυεστιακού φακού, σε ένα ποσοστό που ξεπερνάει το 75-80%, δεν θα φορούν γυαλιά μεσαία και κοντά.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή αυτών των Premium επεμβάσεων, είναι η χρήση της τεχνολογίας Femto Laser η οποία έχει σαφή υπεροχή σε σχέση με την χειροκίνητη τεχνολογία (manually). Μεταξύ των άλλων, επιτυγχάνει μια ακριβέστατη καψουλοτομή επικεντρωμένη στον οπτικό άξονα του ασθενούς και έτσι μειώνονται οι επιπλοκές που παρατηρούνται στην φάση αυτή της επεμβάσεως. Επίσης, με το Femto Laser πραγματοποιούνται τομές στον κερατοειδή οι οποίες είναι πολύ μεγαλύτερης ακρίβειας σε σχέση με τις τομές που πραγματοποιεί το ανθρώπινο χέρι, καθώς επίσης και άλλες τομές όπως π.χ. για την αντιμετώπιση του αστιγματισμού.

Ο όρος Premium Surgery περιλαμβάνει επέμβαση με Femto Laser και τοποθέτηση Premium ενδοφακών (τριπλοεστιακών, extended depth of focus και τορικών). Για να γίνουν πλήρως κατανοητά τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το Femto Laser στην επέμβαση του καταρράκτη, παρατίθενται ενδεικτικά βίντεο που εξηγούν πως πραγματοποιείται η εγχείρηση δια χειρός (manually) και πως πραγματοποιείται με την χρήση του αυτοματοποιημένου συστήματος Femto Laser.

1ο Βίντεο.  Αριστερά: Τομή με χρήση μαχαιριδίου    Δεξιά: Τομή με χρήση Laser
Η αρχιτεκτονική της τομής με την χρήση Laser είναι σαφώς καλύτερη από ότι με το μαχαιρίδιο.

View Video

 

2ο Βίντεο  Αριστερά: Καψουλόρυξη με την βοήθεια λαβίδας (Manually)   Δεξιά: Καψουλόρυξη με το Laser
Παρατηρείστε την επικέντρωση και την απόλυτη κυκλική ακρίβεια της καψουλόρυξης στο δεξιό πλάνο σε σχέση με το αριστερό.

View Video

 

3ο Βίντεο  Αριστερά: Φακοτεμαχισμός με χρήση υπερήχων   Δεξιά: Φακοτεμαχισμός με την χρήση του Laser
Πολύ λιγότερη ενέργεια στον οφθαλμό με την χρήση του Laser σε σχέση με την χρήση των υπερήχων.

View Video

Ο αναγνώστης θα παρατηρήσει ότι σε προηγούμενη ανάλυσή μας για το Femto Laser, έχουμε ξεκαθαρίσει ότι αυτό αντικαθιστά ένα μαχαιρίδιο 2,75mm και μια λαβίδα για την πραγματοποίηση της καψουλόρυξης. Εκείνο που έχει αλλάξει από τότε, είναι η παρουσία στην αγορά των φακών υψηλής τεχνολογίας, που για να λειτουργήσουν χρειάζονται άριστη επικέντρωση (τριπλοεστιακών, τορικών, extended depth of focus lenses). Αυτό καθιστά αναγκαία την αντικατάσταση της χειροκίνητης τεχνολογίας, με τεχνολογία που, από οικονομικής πλευράς, ξεπερνάει τις 300,000 $ (για την χρήση του Femto Laser ). Μια τέλεια κυκλική πρόσθια καψουλόρυξη που πραγματοποιείται με ακρίβεια, σε συνδυασμό με την άριστη επικέντρωση στον οπτικό άξονα του ασθενούς, είναι αυτό που δίνει την δυνατότητα να αποδώσουν όλα τα πλεονεκτήματα για τα οποία είναι κατασκευασμένοι οι Premium ενδοφακοί.

Το σύστημα Femto Second τύπου Catalys που χρησιμοποιεί το Athens Eye Hospital διακρίνεται ως το καλύτερο στον κόσμο. Το βασικότερό του χαρακτηριστικό είναι ότι δεν προκαλεί παραμόρφωση της επιφάνειας του οφθαλμού κατά την διενέργεια της καψουλοτομής (χρησιμοποιώντας ειδικό μέσο σύζευξης μεταξύ οφθαλμού και μηχανήματος), εξασφαλίζοντας απόλυτης ακρίβειας καψουλοτομή.