Τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης και την εκτίμηση της ελαστικότητας και των χαρακτηριστικών της αρχιτεκτονικής του κερατοειδούς. Εφαρμόζεται στην προεγχειρητική και μετεγχειρητική εκτίμηση κυρίως των διαθλαστικών επεμβάσεων.