Κατά το διάβασμα τα μάτια μας εκτελούν μικρές, ακούσιες, απότομες κινήσεις, που ονομάζονται σακκαδικές. Αυτές οι κινήσεις γίνονται κυρίως από τα αριστερά προς τα δεξιά και το βλέμμα παραμένει εστιασμένο στο ίδιο σημείο για 10 με 50 εκατοστά του δευτερολέπτου, διάστημα αρκετό για να αντιληφθεί ο εγκέφαλος μια λέξη ή μια ομάδα λέξεων.


Σακκαδικές κινήσεις: Οι κύκλοι αναπαριστούν σημεία εστίασης και οι γραμμές σακκαδικές κινήσεις μεταξύ των εστιάσεων. Άτομα με δυσλεξία παραμένουν περισσότερο στο ίδιο σημείο εστίασης λόγω της αδυναμίας τους να αναγνωρίσουν τις λέξεις.


Έχει παρατηρηθεί ότι οι σακκαδικές κινήσεις στα δυσλεκτικά άτομα έχουν μικρότερο εύρος και μεγαλύτερο χρόνο εστίασης στο ίδιο σημείο, κάτι που δείχνει την αδυναμία τους να αναγνωρίσουν μεγάλα τμήματα λέξεων. Αντίστοιχος ρυθμός σακκαδικών κινήσεων παρατηρείται και σε φυσιολογικά άτομα, όταν διαβάζουν ένα πολύπλοκο και δυσνόητο τεχνικό κείμενο.

Η δυσκολία στην ανάγνωση οδηγεί τα παιδιά με δυσλεξία σε συλλαβιστό διάβασμα, που γίνεται με μονότονη φωνή και χωρίς να τονίζουν τις συλλαβές, ενώ οι λέξεις που διαβάζουν χαρακτηρίζονται από συντμήσεις, αναστροφές και παραλείψεις. Έτσι το δυσλεκτικό παιδί μπορεί να διαβάσει "πότρα" αντί για "πόρτα" ή ακόμη και να αντικαταστήσει ολόκληρες λέξεις, όπως "άσπρος" αντί "φωτεινός" κλπ.

Τα δυσλεκτικά παιδιά δεν κατανοούν το κείμενο που διαβάζουν και δεν διαβάζουν ποτέ από μόνα τους, παρά μόνο αν τους ζητηθεί