γνωστή και ως DVD (Dissociated Vertical Deviation), είναι το φαινόμενο της άνω στροφής του ματιού, όταν αυτό καλύπτεται.

Ασύνδετη κάθετη παρέκκλιση, γνωστή και ως DVD (Dissociated Vertical Deviation), είναι το φαινόμενο της άνω στροφής του ματιού, όταν αυτό καλύπτεται.

Πρόκειται για αμφοτερόπλευρη κατάσταση, αλλά η ένταση του φαινομένου ανάμεσα στα δύο μάτια συνήθως διαφέρει. Μπορεί να εμφανιστεί μόνη της ή σε συνδυασμό με κάποια άλλη μορφή στραβισμού.

Αντίθετα από τις υπερλειτουργίες των κάτω λοξών, που εμφανίζονται μόνον όταν το παιδί κοιτάζει στα πλάγια, η ασύνδετη κάθετη παρέκκλιση είναι παρούσα σε όλες τις βλεμματικές θέσεις, ακόμη και στην πρωτεύουσα.

Η DVD έχει χαρακτηριστική αντίδραση στη δοκιμασία κάλυψης. Ενώ σε όλες τις άλλες κάθετες παρεκκλίσεις η κάλυψη του «καλού» ματιού και η προσήλωση με το μάτι που κοίταζε ψηλά οδηγεί σε κάτω στροφή του ματιού που βρίσκεται πίσω από το κάλυμμα, στην DVD το καλυμμένο μάτι στρέφεται προς τα πάνω.

Η άνω στροφή του ματιού συνήθως συμβαίνει αργά. Το μάτι μετά την αποκάλυψή του μπορεί να παραμείνει στην άνω θέση ή να επανέλθει στην ευθεία, αν το παιδί κοιτάξει αλλού ή ανοιγοκλείσει τα βλέφαρά του.

Η θεραπεία της είναι χειρουργική.


ΑΣΥΝΔΕΤΗ ΚΑΘΕΤΗ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ (DVD): Αν και στην πρωτεύουσα θέση τα μάτια είναι ευθυγραμμισμένα, η κάλυψη του ενός προκαλεί την άνω στροφή του.