Ο ρόλος των οπτικών ιδιοτήτων του βυθού του οφθαλμού στις οπτικές μετρήσεις.

Για τη διεξαγωγή των οπτικών μετρήσεων στον οφθαλμό τα διαγνωστικά όργανα χρησιμοποιούν δέσμες φωτός που αφού ανακλαστούν στο βυθό του οφθαλμού επιστρέφουν στη συσκευή και αναλύονται. Στη βάση αυτής της χωρικής και χρονικής ανάλυσης του φωτός που επιστρέφει από το βυθό, οι διαγνωστικές συσκευές μπορούν να ποσοτικοποιήσουν τις οπτικές ατέλειες του οπτικού συστήματος του οφθαλμού. Η βασική πηγή σφαλμάτων σε όλες αυτές τις μετρήσεις είναι η διάχυση του φωτός στο βυθό του οφθαλμού, η οποία καθιστά την ανάκλαση όχι τέλεια, αλλά κατανεμημένη εγκάρσια αλλά και αξονικά (εις βάθος). 

Το Athens Eye Hospital σε συνεργασία με το Laboratorio de Optica (Murcia, Spain) ανέπτυξαν μια μαθηματική μέθοδο και τα αντίστοιχα υποολογιστικά μοντέλα για την ποσοτικοποίηση αυτών των σφαλμάτων. Τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής είναι άμεσα συνδεδεμένα με τη μελλοντική βελτίωση της ακρίβειας των διαγνωστικών συσκευών που χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη. Η εργασία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Ophthalmic & Physiological Optics. 

Christaras, D., Ginis, H., Pennos, A., & Artal, P. (2017). Scattering contribution to the double‐pass PSF using Monte Carlo simulations. Ophthalmic and Physiological Optics, 37(3), 342-346.